Dovanų kuponų pirkimo taisyklės

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1. Lynų kelias – Vežėjo naudojama transporto priemonė Keleivių vežimui atstumu nuo stotelės prie Druskininkų vandens parko iki stotelės prie Snow arenos.
2. Keleivis – kelionės Lynų keliu Dovanų kuponą interneto svetainėje www.lynukelias.lt įsigijęs arba juo disponuojantis asmuo, gavęs Dovanų kuponą iš jį įsigijusio Pirkėjo, kuris naudojasi Vežėjo teikiama paslauga.
3. Pirkėjas – už Dovanų kuponą kelionei Lynų keliu internetinėje svetainėje www.lynukelias.lt sumokėjęs asmuo.
4. Dovanų kuponas – tai bilietas, keleivio vežimo sutartį tarp Keleivio ir Vežėjo patvirtinantis dokumentas, kuris išsiunčiamas Keleiviui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jame nurodytas konkretus Dovanų kuponu galinčio pasinaudoti Keleivio tipas (suaugęs/senjoras/moksleivis/vaikas) bei kelionės kryptis (į vieną pusę arba į abi puses).
5. Dovanų kuponų platintojas – uždaroji akcinė bendrovė „Lynų kelias“, administruojanti interneto svetainę www.lynukelias.lt.
6. Vežėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Lynų kelias“ įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius.
7. Dovanų kuponų pirkimo taisyklės arba Taisyklės – šios Dovanų kuponų pirkimo taisyklės, kurios nustato šalių teises ir pareigas ir atsakomybę Keleiviui įsigyjant Dovanų kuponą.
8. Interneto svetainė – www.lynukelias.lt, kurioje talpinama informacija Keleiviams apie keliones Lynų keliu, Keleiviams taikomas vežimo sąlygas, Bilietų įsigijimą ir kitą informaciją susijusią su Keleivių vežimu.
9. Privatumo politika – Dovanų kuponų platintojo taikomos asmens duomenų taisyklės, kurios naudojamos interneto svetainėje www.lynukelias.lt įsigyjant Dovanų kuponus ir yra laikomos neatskiriama šių Taisyklių dalimi. Su privatumo politika galima susipažinti paspaudus nuorodą www.lynukelias.lt – privatumo politika.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS
10. Šios Dovanų kuponų pirkimo taisyklės nustato Keleivio Dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo sąlygas, Keleiviui įsigyjant bilietus interneto svetainėje www.lynukelias.lt.
11. Šios Taisyklės yra neatskiriama Keleivio įsigyjamo Dovanų kupono dalis, nustatanti Keleivio ir Vežėjo sutartinius įsipareigojimus.
12. Prieš įsigydamas Dovanų kuponą, Keleivis privalo būti susipažinęs su Taisyklėmis, kurios yra viešai skelbiamos internetinėje svetainėje www.lynukelias.lt, ir kurios Keleiviui buvo pateiktos susipažinti prieš jam įsigyjant Dovanų kuponą. Keleivis, susipažinęs su Taisyklėmis, tai pažymi elektroninėje Dovanų kupono pirkimo formoje, kurioje yra nuoroda „Su Dovanų kupono pirkimo taisyklėmis susipažinau“.

III. DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
13. Įsigyti Dovanų kuponus kelionei į vieną pusę ir/arba abi puses Lynų keliu interneto svetainėje www.lynukelias.lt galima nesusikūrus vartotojo paskyros gaunant Dovanų kuponus į nurodytą Keleivio elektroninį paštą.
14. Kiekvienas Keleivis prieš įsigydamas Dovanų kuponą turi įvesti visus prašomus asmens duomenis: (vardą ir pavardę bei el. pašto adresą) bei patvirtinti sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Dovanų kuponų pardavimo paslaugą, vykdant sutartinius įsipareigojimus tarp Keleivio ir Vežėjo. Jeigu Keleivis nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi Dovanų kuponų pardavimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimo tikslu, jis negali įsigyti Dovanų kuponų internetu.
15. Įsigyti Dovanų kuponai sukuriami Keleiviui atlikus apmokėjimą. Dovanų kuponą galima išsisaugoti ir/ar atsispausdinti gavus jį elektroniniu paštu.
16. Keleivis turi sumokėti už pasirinktus bilietus per 30 minučių nuo mygtuko “Apmokėti” paspaudimo. Nesumokėjus per nurodytą laiką, Keleivio pasirinktas Dovanų kuponas nesaugomas ir nerezervuojamas.
17. Dovanų kuponų platintojo teikiama Dovanų kuponų įsigijimo paslauga laikoma suteikta tinkamai nuo to momento, kai Keleivis įgyja galimybę atsispausdinti ar išsisaugoti nusipirktą Dovanų kuponą.
18. Dovanų kuponų platintojas neatsako už Dovanų kuponų užsakymo ir apmokėjimo metu pateiktą neteisingą, netikslią Keleivio informaciją ir dėl to atsiradusias pasekmes, pavyzdžiui negautą Dovanų kuponą dėl neteisingai nurodyto elektroninio pašto adreso. Tokiu atveju, Keleivis, negavęs Dovanų kupono el. paštu, privalo pats kreiptis į Dovanų kuponų platintoją viešai nurodytais kontaktais.
19. Dovanų kuponu pasinaudoti galima tik vieną kartą per 6 mėn. nuo Dovanų kupono įsigijimo datos. Keleivis neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo Dovanų kupono ar pats jį kopijuoti ar kitaip dauginti. Dovanų kupono nukopijavimo atveju važiuoti turi teisę asmuo, pirmas pateikęs Dovanų kuponą Vežėjo operatoriams vienoje iš stotelių. Kopijuoti Dovanų kuponus griežtai draudžiama. Už šio draudimo pažeidimą arba bandymą tai daryti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka.
20. Keleivis turi teisę pratęsti Dovanų kupono galiojimą 1 mėn., jeigu kreipiasi į Bilietų platintoją Dovanų kupono galiojimo metu.
21. Dovanų kuponai pirkti internetu, gali būti grąžinami jų galiojimo metu Dovanų kuponų pirkėjui platintojui pateikus prašymą el.p. info@lynukelias.lt.
22. Dovanų kuponai grąžinami tik esant šioms sąlygoms:
22.1. Jei kelionės atsisakoma per 14 (keturiolika) dienų nuo įsigijimo datos dėl įsigijimo metu nenumatytų/nežinomų aplinkybių (pvz. Keleiviui pasireiškus akrofobijai ir pan.), įvykusio nelaimingo atsitikimo ar ligos ir pateikus nelaimingą atsitikimą ar ligą įrodančius dokumentus. Sprendimas dėl grąžinimo priimamas įvertinus kiekvieną atvejį individualiai.
22.2. Jei kelionės metu įvyksta neplanuotas sustojimas ir Keleivis negali pasinaudoti kelione dėl Vežėjo kaltės. Sprendimas dėl grąžinimo priimamas įvertinus kiekvieną atvejį individualiai.
22.3. Tuo atveju, jei buvo pirktas Dovanų kuponas kelionei į abi puses, jį galima grąžinti visą.
23. Pinigai už grąžintus Dovanų kuponus per 7 (septynias) darbo dienas pervedami į Dovanų kupono Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas pirkimas (ne į Dovanų kuponu disponuojančio asmens sąskaitą).
24. Dovanų kuponai, kurie buvo pirkti taikant nuolaidas arba pažymėti „Akcija“ ženklu, nekeičiami ir negrąžinami, vadovaujantis

IV. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS
25. Prieš atlikdamas Dovanų kupono pirkimo veiksmus Interneto svetainėje, Keleivis privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, įsitikinti, jog Dovanų kupono įsigijimo sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos tik tada atlikti mokėjimą.
26. Dovanų kupono pirkimo metu, Keleivis privalo teisingai nurodyti Keleivio ir kitus reikalingus duomenis Dovanų kupono įsigijimui.
27. Už perkamą Dovanų kuponą turi būti sumokama per 30 minučių nuo patekimo į Dovanų kupono pirkėjo elektroninės bankininkystės puslapį.
28. Keleivis privalo atsispausdinti ar kitaip išsaugoti (pavyzdžiui išmaniajame telefone ar planšetėje) Dovanų kuponą, pateikti jį Vežėjo operatoriui vienoje iš dviejų Lynų kelio stotelių ir gauti iš operatoriaus barkodą, reikalingą skanuoti kelionės metu. Barkodą būtina saugoti visos kelionės metu.
29. Keleivis, nuvykęs į vieną iš dviejų stotelių, privalo išlipti iš kabinos, išeiti iš Lynų kelio keltuvo zonos, ir iš naujo skanuoti barkodą.

V. DOVANŲ KUPONŲ PLATINTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
30. Dovanų kuponų platintojas privalo Interneto svetainėje skelbti Lynų kelio darbo laiką, planuojamus techninės profilaktikos laikus, kad Keleivis iš anksto žinotų laikus, kada gali arba negali pasinaudoti turimu Dovanų kuponu.
31. Dovanų kuponų platintojas turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti arba nutraukti Dovanų kuponų platinimą interneto svetainėje www.lynukelias.lt.
32. Dovanų kuponų platintojas turi teisę pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.lynukelias.lt dienos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
33. Kiekviena šalis yra atsakinga už šiose Taisyklėse jai priskirtų įsipareigojimų vykdymą.
34. Jeigu dėl nuo Keleivio nepriklausančių aplinkybių Dovanų kuponas nebuvo sukurtas ir nebuvo išsiųstas Keleiviui, Dovanų kuponų platintojas atsako už sumokėtų pinigų grąžinimą į Pirkėjo sąskaitą.
35. Šiose taisyklėse neaptartais atvejais, Šalis dėl kurios kaltės buvo patirti nuostoliai, privalo įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nukentėjusiajai šaliai jos patirtus nuostolius ar žalą.

VII. KELEIVIO INFORMAVIMAS IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
36. Susipažindami su šiomis Taisyklėmis Keleiviai yra informuojami, jog jų pateikti asmens duomenys bus naudojami vykdant Bilietų įsigijimą (sutartinių šalių santykių įgyvendinimui).
37. Keleiviui, Pirkėjui perkančiam Bilietą, gali būti pasiūlyta sutikti, jog jo asmens duomenys būtų naudojami jo tolimesniam informavimui ar tiesioginei rinkodarai.
38. Pirkdami dovanų kuponą Pirkėjai sutinka, jog po kelionės jiems elektroniniu paštu gali būti atsiųsta apklausa su prašymu įvertinti teikiamą paslaugų kokybę.
39. Šių taisyklių neatskiriama dalis yra UAB „Kautros keltuvai“ patvirtinta privatumo politika.

VIII. KITOS NUOSTATOS
40. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
41. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.